Jaarverslag

In ons jaarverslag 2022 nemen wij u graag mee in de resultaten en geven we inkijk in onze koers en acties voor 2023 op weg naar een schoon, gezond en gelukkig Fryslân. Investeren in een duurzame toekomst is een opdracht van ons allemaal. Wij nodigen iedereen uit om met ons mee te doen!

Mede namens alle Friese ondernemers, onderwijs en overheden verenigd in IPF,

Bestuur en directie

Blue Delta

De Blue Delta is ons thuis. Een uitgestrekte strook langs de noordwestelijke Europese kust. Eeuwenlang pasten we ons leven aan op de krachten van het water en het landschap. Een diepe relatie die onze cultuur, onze industrie en ons leven nog altijd drijft. Misschien is het dat aanpassingsvermogen, die vindingrijkheid en mentaliteit die de inwoners van het schone Fryslân zo gezond en gelukkig maakt. Brede welvaart om samen te koesteren. 

Gedeelde ambitie

Fryslân ligt centraal in de Blue Delta, ‘it moaiste plak fan d’ ierde’. Waar missiegedreven wordt gewerkt aan ons verdienvermogen en aan de brede welvaart. Een vitaal Fryslân waar economie, maatschappij en biosfeer uniek met elkaar in samenhang zijn. Als onderdeel van Noordwest-Europa en koploper in de circulaire economie. Schoon, gezond en gelukkig.

Gezamenlijke missies

Onze drie missies zijn nauw verbonden met de kenmerken van de regio het het Friese karakter. Ze bieden een horizon waar iedereen in Fryslân activiteiten op kan richten, individueel en gezamenlijk.

1

Geïnspireerd door water

In 2030 is Fryslân een leidende regio in watergerelateerde onderwerpen. Van klimaatadaptatie en nieuwe technologie tot watertoerisme.

2

Circulaire samenleving

In 2030 is Fryslân de meest circulaire samenleving. Een bloeiende samenleving waar iedereen ertoe doet en mee kan doen met zelfherstellend en opnieuw te gebruiken natuurlijk kapitaal van onze aarde.

3

Verbonden platteland

In 2030 is de Friese mienskip betrokken en verbonden in dorpen en steden. Het zorgt ervoor dat we ons de gelukkigste mensen van Europa voelen.

Economische samenwerkingsagenda

Vanuit de 17 Sustainable Development Goals vertalen ondernemers, onderwijs en overheden verbonden in IPF de mondiale opgaven naar een Friese economische samenwerkingsagenda. Hierin worden afspraken gemaakt, innovatiekansen benut en concrete acties op touw gezet. Samen zetten we in op missiegedreven (cross-sectoraal) innovatie aan de hand van vijf speerpunten die ons (inter)nationaal onderscheiden en het verdienvermogen versterken. 

AgroFood

We laten zien dat we als Fryslân ook in 2030 een Europese speler zijn en zorgen ervoor dat we dat blijven. We brengen een transitie op gang waarin we de stap zetten van bulkproducent naar nutriëntenspecialist. Van lagekostprijsproducent naar toegevoegdewaardeleverancier. Zo zorgen we ervoor dat er duurzaam geproduceerde gezonde producten beschikbaar komen, waarmee burgers gezond ouder kunnen worden.

Water Technology

In 2030 is Fryslân wereldwijd een leidende regio in water- en deltagerelateerde onderwerpen. Van klimaatadaptatie, nieuwe watertechnologie en watertoerisme tot realisatie van ecologische doelen.

High Tech Systems & Materials

In 2030 is Noord-Nederland met het Innovatiecluster Drachten de vierde techregio van Nederland. Daarvoor ontwikkelen we het Innovatiecluster Drachten door naar een Industrie 5.0 agenda en versterken we tegelijkertijd de landelijke positionering van de Noordelijke Smart Industry. Zo creëren we in Drachten een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven en talenten.

Circular Materials

In 2030 is Fryslân de meest circulaire regio van Noordwest-Europa. Er vindt een transformatie plaats op het gebied van energie, landbouw, water en grond: schone technologie voor een schoon milieu.

Maritime Technology

Fryslân heeft de ambitie om toe te werken naar een volledig duurzame maritieme keten. Daarnaast heeft Fryslân de ambitie in het verduurzamen van de pleziervaart gericht op de elektrificatie in het Friese merengebied.

Vitale regio

Onze economische samenwerkingsagenda is erop gericht om van Fryslân een vitale regio te maken met een veerkrachtige economie. Daarvoor werken ondernemers, onderwijs en overheden zelfstandig en gezamenlijk aan essentiële randvoorwaarden in de basis infrastructuur op het gebied van leven, ondernemen en leren.

Ambitie

Brede welvaart waar economie, maatschappij en biosfeer samenkomen.

Missie

We willen deze ambitie waarmaken met drie missies die voor Fryslân uniek zijn.

Speerpunten

Dit doen we concreet aan de hand van vijf economische speerpunten.

Vitale regio

Daarvoor staat aan de basis een essentiële infrastructuur binnen Fryslân.