Financieel

De verkorte financiële overzichten in dit hoofdstuk zijn afgeleid van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting IPF per 31 december 2022. IPF is een stichting zonder winstoogmerk en heeft een dienende/faciliterende rol binnen het ecosysteem. Als Algemeen Nut Beogende Instelling is de jaarrekening opgesteld volgens de richtlijnen voor jaarverslaggeving van organisaties zonder winststreven.

Jaarrekening 2022

De verkorte financiële overzichten bevatten niet alle vereiste toelichtingen op basis van de bovengenoemde richtlijnen en verslaggevingsvoorschriften. Voor een uitgebreide toelichting op de grondslagen en de volledige toelichtingen wordt verwezen naar de jaarrekening 2022 van Stichting IPF.

Ingevolge de opdracht van het bestuur van Stichting IPF heeft Bentacera B.V. de jaarrekening 2022 samengesteld, waarin begrepen de balans met tellingen van € 1.628.303 en de staat van baten en lasten sluitende met een saldo van € 146.090.

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de staat van baten en lasten over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Kengetallen

Om de financiële gezondheid van onze stichting te monitoren, gebruiken we enkele financiële kengetallen. De positie van deze kengetallen 2022 wordt hieronder toegelicht.

Liquiditeit

De liquiditeit geeft aan in welke mate onze stichting op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Dit kengetal fungeert als indicator.

 • De current ratio is 1,3 (vlottende activa/kortlopende schulden) en is gestegen ten opzichte van 2021.
 • De quick ratio is 1,3 (vlottende activa/voorraden kortlopende schulden) en is gestegen ten opzichte van 2021.

De ratio’s van 1,3 kunnen als goed en gezond worden beschouwd. Dit betekent dat Stichting IPF goed in staat is om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in welke mate onze stichting op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen en in hoeverre de Stichting IPF afhankelijk is van financiers. Over het algemeen wordt een solvabiliteitsratio tussen de 25% en 40% als gezond beschouwd. Het stichtingsvermogen ten opzichte van het totale vermogen is 20,9% en het stichtingsvermogen ten opzichte van het vreemd vermogen is 26,4%. De solvabiliteit van de stichting ligt daarmee onder het gezonde niveau, wat aangeeft dat de afhankelijkheid van financiers groot is.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de stichting bedraagt € 340.114 en is nodig voor een gezonde bedrijfsvoering om risico’s op te kunnen vangen. Het eigen vermogen is gestegen ten opzichte van eind 2021. Deze stijging is te danken aan de toevoeging van een bestemmingsfonds (€ 121.320) en het gerealiseerde resultaat in 2022 (€ 24.825).

Staat van baten en lastenRealisatie 2022 (€) Begroting 2022 (€)Realisatie 2021 (€)
Baten
Bijdragen contractpartners overheid2.737.4452.711.8501.521.990
Bijdragen contractpartners onderwijs365.911380.000368.182
Bijdragen bedrijfsleven447.765435.000363.600
Bijdragen opdrachten / losse projecten214.178416.483
Totaal baten3.765.2993.526.8502.670.255
Lasten
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten1.655.2221.558.6401.203.557
Lonen1.289.7001.400.0001.012.858
Sociale lasten en pensioenlasten272.644310.000224.291
Overige personeelsbeloningen124.665170.97523.862
Huisvestingskosten80.000110.00050.000
Verkoopkosten58.77415.00011.390
Kantoorkosten78.79965.00039.812
Algemene kosten56.19345.35052.626
Totaal van som der kosten3.615.9973.674.9652.618.396
Totaal van bedrijfsresultaat149.302-148.11551.859
Rentelasten en soortgelijke kosten-3.212-2.686
Totaal van netto resultaat146.090-148.11549.173

Toelichting ontwikkeling financieel resultaat

Het resultaat over 2022 bedraagt € 146.090 positief en is daarmee € 294.205 hoger dan begroot. Dit resultaat bestaat uit € 121.320 door het vormen van een bestemmingsfonds vanuit de overige schulden. Dit bedrag is op verzoek van Provincie Fryslân bestemd voor Toerisme Alliantie Fryslân. Daarnaast is er een verschil van € 172.885 door hogere baten (€ 117.129) en lagere lasten (€ 55.756). In onderstaande toelichting worden de in 2022 gerealiseerde cijfers afgezet tegen de begroting. Een toelichting van de gerealiseerde cijfers 2022 ten opzichte van de gerealiseerde cijfers 2021 is opgenomen in de jaarrekening.

Toelichting baten

In de jaarbegroting 2022 is uitgegaan van een bedrag van € 3.526.850. De realisatie is uitgekomen op € 3.765.299 en is daarmee € 238.449 hoger dan begroot. De toename van € 238.449 is te verklaren door vrijval van overlopende passiva uit voorgaande jaren aan inkomsten € 121.320 en door hogere inkomsten door uitvoering additionele projecten en programma’s.

Toelichting lasten

Ten aanzien van de lasten zijn er de volgende toelichtingen:

 • De personeelslasten zijn € 182.106 lager dan begroot. De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere formatie. 
 • De gerealiseerde huisvestingslasten over 2022 zijn € 29.024 lager dan begroot.
 • De organisatiekosten zijn over 2022 € 134.784 hoger dan de begrote organisatiekosten.
 • De inhuur derden zijn € 98.200 hoger dan begroot. De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitvoering van additionele projecten en programma’s waar eveneens hogere baten tegenover staan en een hogere inzet inhuur personeel in plaats van personeel in loondienst.
 • Het saldo van de financiële baten en lasten ligt in lijn met de begroting.

Balans per 31 december 2022
(na resultaatbestemming)
31/12/’22 (€) 31/12/’21 (€)
ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren76.66798.047
Overige vorderingen en overlopende activa377.958162.494
454.625260.541
Liquide middelen1.173.6781.003.391
1.628.3031.263.932
PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal218.794
Bestemmingsfondsen (publiek)121.320194.024
340.114194.024
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten139.70956.459
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen99.58971.300
Overige schulden en overlopende passiva1.048.891942.149
1.288.1891.069.908
1.628.3031.263.932

Toelichting ontwikkeling balans

Het balanstotaal nam ten opzichte van 2021 toe met € 364.371. Hieronder volgt een puntsgewijze opsomming van de ontwikkelingen die invloed hadden op deze stijging:

 • Toename vorderingen (€ 194.084).
 • Toename liquide middelen (€ 170.287).
 • Toename stichtingsvermogen (€ 126.090).
 • Toename kortlopende schulden (€ 218.281).

Meerjaren vooruitzicht

Er zijn in de triple helix meerjarige afspraken gemaakt over de bijdrage aan IPF. Deze afspraken lopen tot en met 2025. Voor alle aanjaag- en uitvoeringsprogramma’s zijn separate meerjarige afspraken gemaakt.

Eigen vermogen

Het resultaat voor 2022 bedraagt € 146.090 positief. Dit resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Hierdoor is het eigen vermogen per 31 december 2022 € 340.114.

Er is een berekening gemaakt van het weerstandvermogen i.h.k.v. mogelijke transitievergoedingen. De Stichting IPF heeft vanuit het verleden een vrij vermogen (stichtingskapitaal) van € 218.794, opgebouwd en een bestemmingsfonds van € 121.320.

Bij vaststelling van de jaarrekening 2022 is besloten om € 167.833 als bestemmingsreserve in het eigen vermogen te alloceren en deze jaarlijks te herzien. Er resteert nog € 50.961 aan vrij vermogen om eventuele andere risico’s te kunnen dragen.

Risicohouding

De risicohouding van de stichting, als maatschappelijke organisatie, is te kwalificeren als risicoavers. Dit betekent dat (grote) risico’s niet willens en wetens actief worden opgezocht. Risicoavers betekent overigens niet dat IPF geen enkel risico loopt of dat risico’s nooit bewust worden gelopen. We gaan echter voorzichtig om met de ons ter beschikking gestelde publieke en private middelen en we maken inzichtelijk welke risico’s we lopen. Dit gebeurt veelal door middel van periodieke informatievoorziening en besluitvorming.

De directie heeft een grote verantwoordelijkheid voor het dagelijks maken van de juiste afwegingen. Het bestuur onderkent dat directie dit alleen succesvol kunnen doen als risicomanagement niet een doel op zich is, maar een gedachtegoed waarmee het mogelijk wordt om expliciet nog meer inzicht en bewustzijn te creëren in de mate waarin de gestelde doelstellingen voor het ecosysteem worden gerealiseerd.

De risicohouding van de stichting, als maatschappelijke organisatie, is te kwalificeren als risicoavers. Dit betekent dat (grote) risico’s niet willens en wetens actief worden opgezocht. Risicoavers betekent overigens niet dat IPF geen enkel risico loopt of dat risico’s nooit bewust worden gelopen. We gaan echter voorzichtig om met de ons ter beschikking gestelde publieke en private middelen en we maken inzichtelijk welke risico’s we lopen. Dit gebeurt veelal door middel van periodieke informatievoorziening en besluitvorming.
De directie heeft een grote verantwoordelijkheid voor het dagelijks maken van de juiste afwegingen. Het bestuur onderkent dat directie dit alleen succesvol kunnen doen als risicomanagement niet een doel op zich is, maar een gedachtegoed waarmee het mogelijk wordt om expliciet nog meer inzicht en bewustzijn te creëren in de mate waarin de gestelde doelstellingen voor het ecosysteem worden gerealiseerd.

Risicobeheersingssysteem

De controller ziet samen met de directie toe op de risico’s. Maandelijks is er een overleg met de controller en directie waarin de financiële en organisatorische risico’s worden besproken. Elk kwartaal volgt er ook een gesprek met de penningmeester, directie en controller.
De risico’s en beheersingsmaatregelen zijn verankerd in de operationele processen. Er zijn naast de coronacrisis geen risico’s en onzekerheden die in het boekjaar 2022 een belangrijke impact op de stichting hebben gehad.

Beloningsbeleid

De Stichting IPF is voor minder dan een derde van haar begroting afhankelijk van overheidssubsidie. Het bestuur verklaart hierbij dat zij zelf onbezoldigd is en dat de bezoldiging van directie en medewerkers binnen de Wet Normering Topinkomens valt.