Onze organisatie in 2022

Ons team

Bij IPF werken intrinsiek gedreven en enthousiaste professionals. Werkplezier, vertrouwen en een echte bijdrage leveren aan een mooiere wereld staan hoog in het vaandel.

De organisatie in cijfers

Bij IPF werkten 26 vaste medewerkers aan het einde van het verslagjaar. De gemiddelde aanstellingsomvang was 0,85 fte, voor vrouwen 0,84 en voor mannen 0,87. Onze organisatie is wendbaar en streeft naar een flexibele schil van circa 10%.

De inzet van inhuur vond in 2022 voornamelijk plaats om specialistische kennis in te vullen. De ratio bedroeg in 2022 11%. De flexibele schil werd voor 40% ingevuld met tijdelijke contracten en 60% door externe inhuur. 

Er verlieten 5 medewerkers (3,8 fte) de organisatie op eigen initiatief (uitstroom 23%).

58%

Vrouwelijke medewerkers

15 vrouwen en 11 mannen in dienst aan het eind van het verslagjaar.

9

Nieuwe medewerkers

Mochten we verwelkomen in 2022, net als 6 nieuwe stagiairs.

37

Gemiddelde leeftijd

Bij mannen was 42 jaar gemiddeld, bij vrouwen 33 jaar.

Kernwaarden

IPF hanteert in haar werk zes kernwaarden.

  • Elk mens is bijzonder en heeft talent. De menselijke maat staat bij ons hoog in het vaandel. We hebben oog voor elkaar en onze omgeving;
  • Wij vinden een divers en inclusieve organisatie randvoorwaardelijk waar iedereen wordt behandeld als gelijke en dit ook zo ervaart, waar respect de norm is en de waarde van diversiteit wordt erkend;
  • Samen sterk. Alleen ga je sneller maar samen kom je verder. We zijn samenwerkingsgericht zowel intern als extern;
  • We voelen ons verantwoordelijk voor wat we doen én hoe we het doen. We zijn hierin verbindend, transparant, doel- en resultaatgericht;
  • We zijn sensitief voor signalen van buiten en binnen en hebben het vermogen tot (zelf)reflectie;
  • We werken altijd proactief vanuit de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Interventiestijlen

IPF werkt op verschillende manieren samen (intern en extern) in wisselende coalities. Altijd in belang van de brede welvaart en de daarmee samenhangende economische samenwerkingsagenda. Dat is het inhoudelijk kader van waaruit gewerkt wordt.

Daarbij staat ‘leren door doen’ voorop en worden innovatieve werkvormen toegepast om doelen te halen. Hackathons, kennistafels, scrum en agile, maar ook een veel breder palet wordt steeds opnieuw bekeken om de juiste vorm voor het moment te vinden. IPF betrekt de omgeving actief in de werkzaamheden. 

Het werken in een netwerk(organisatie)/ecosysteem vraagt om wendbare, open en bevlogen medewerkers die goed kunnen schakelen op inhoud, proces en relatie. De volgende eigenschappen (interventiestijlen) zijn belangrijk: 

  • Inhoudelijk en menselijk. IPF’ers verstaan hun vak en hebben verstand van zaken, maar hebben tegelijkertijd veel gevoel voor wat mensen beweegt en doet bewegen; 
  • Onzichtbaar daadkrachtig. Er moet vooruitgang worden geboekt. IPF’ers zijn doel- en resultaatgericht en breken barrières waar nodig. Dat gebeurt op een subtiele hands-on manier en met draagvlak bij de opdrachtgevers en belanghebbenden.

Duurzame inzetbaarheid

De organisatie besteedt veel aandacht aan duurzame inzetbaarheid en heeft een divers aanbod aan instrumenten om medewerkers zo optimaal mogelijk te ondersteunen en goed, gezond en met plezier te kunnen laten werken. Nu en in de toekomst.

Binnen dit aanbod is er aandacht voor gezonde voeding (community lunches en gratis fruit), werk, loopbaan, talent en drijfveren.

Bedrijfsregeling

In 2022 heeft de organisatie gesprekken gevoerd met de medewerkers om tot een brede bedrijfsregeling te komen met extra aandacht voor gedragsregels, verlofregelingen, vergoedingen, vitaliteitsbudget en persoonlijke (loopbaan)ontwikkeling.

Het resultaat hiervan is een pakket met secundaire arbeidsvoorwaarden dat in 2023 zal worden ingevoerd. In deze bedrijfsregeling is ook een klokkenluidersregeling en een protocol grensoverschrijdend gedrag opgenomen.

Arbeidscontracten

In 2022 is er gewerkt aan de uniformering van de arbeidscontracten met een koppeling naar de IPF-bedrijfsregeling.

Het resultaat hiervan is een pakket met secundaire arbeidsvoorwaarden dat in 2023 zal worden ingevoerd. In deze bedrijfsregeling is ook een klokkenluidersregeling en een protocol grensoverschrijdend gedrag opgenomen.

Werkomstandigheden

In 2022 is er gewerkt aan de uniformering van de arbeidscontracten met een koppeling naar de IPF-bedrijfsregeling. Beide zullen in 2023 worden geïmplementeerd, waarbij ook de jaarlijkse indexeringsregeling zal worden aangepast van de Consumenten Prijs Indexering naar de indexering zoals in de Collectieve Arbeidsovereenkomst Hoger Beroepsonderwijs is overeengekomen.

Begin 2022 waren nog coronamaatregelen van kracht, waarbij de focus lag op veiligheids- en gezondheidsmaatregelen om coronabesmettingen te voorkomen en medewerkers inzetbaar te houden, ook in de thuiswerksituatie.

Vanwege de hoge brandstofprijzen is de reiskostenregeling tijdelijk verhoogd van 28 cent naar 35 cent per gereden kilometer. In 2022 zijn de prijzen van producten en diensten behoorlijk gestegen. Een aantal medewerkers heeft gebruikgemaakt van het aanbod van de directie om maatwerkafspraken te maken om de negatieve gevolgen hiervan te verzachten.

Veilige omgeving

IPF vindt het belangrijk dat medewerkers en partners in een veilige omgeving kunnen werken. Medewerkers hebben toegang tot het beleid, de regelingen en protocollen rond de behandeling van klachten en (vermeende) misstanden in de organisatie.

De organisatie beschikt over twee vertrouwenspersonen. Daarnaast is er geborgd dat de controller direct toegang heeft tot het bestuur (via control reglement). In 2022 heeft één medewerker een beroep gedaan op een vertrouwenspersoon. Er zijn in dat jaar geen formele klachten over ongewenste omgangsvormen ingediend.

Duurzaamheid

De organisatie heeft de opdracht om in haar bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk te opereren.

Zo wordt al het meubilair tweedehands aangeschaft en wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van refurbished ICT- en telefoniemiddelen. Daarnaast wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd en zijn de community lunches vegetarisch en zoveel mogelijk biologisch.

Organisatie