AgroFood

We laten zien dat we als Fryslân ook in 2030 een Europese speler zijn en zorgen ervoor dat we dat blijven. We brengen een transitie op gang waarin we de stap zetten van bulkproducent naar nutriëntenspecialist. Van lagekostprijsproducent naar toegevoegdewaardeleverancier. Zo zorgen we ervoor dat er duurzaam geproduceerde gezonde producten beschikbaar komen, waarmee burgers gezond ouder kunnen worden.

Missie

Het vernieuwen en verduurzamen van de complete voedselketen; van primaire productie en verwerkers tot distributie, retail en de consument. 

Propositie

IPF werkt vanuit het Europese programma ‘Caring for Soil & Caring for Life’ samen met de noordelijke ondernemers, onderwijs en overheden. Vanuit dit programma werken we gezamenlijk aan de ambitie om Europees koploper te worden in de transitie van bulk naar nutriënten. Van voedsel naar voeding. Daarmee dragen we bij aan de maatschappelijke opgaven en het volhoudbaar verdienvermogen. Het programma richt zich op vier duurzame business proposities: 

  • Gezonde mens: preventief en ondersteunend effect van voeding op gezondheid; 
  • Gezonde bodem: circulerend en bufferend effect van de bodem;
  • Duurzame teelt: klimaatneutrale teelsystestemen en duurzaam bodembeheer;
  • Duurzame technologie: emissieloze en datagedreven productie (agri) en klimaatneutraal en nutriënt milde conserveringstechnologie (food). 

We zoeken daarin nauwe samenwerking met het programma ‘Fascinating’, een programma van landbouw- en melkcoöperaties, belangenorganisaties, voedingsindustrie, onderzoeksinstellingen en overheden die samen werken aan innovaties. Het uitgangspunt is om de keten (van bodem tot bord) zo in te richten dat de voedingsstoffen die een mens nodig heeft centraal komen te staan: micronutriënten, eiwit en vezels. 

Signaleren, stimuleren & verbinden

Er is toegewerkt naar één Noordelijke innovatieagenda voor AgroFood. Hier zijn twee focuspunten uit voort gekomen waar Fryslân zich op wil onderscheiden en wil doorontwikkelen: gezonde bodem en duurzame technologieën. IPF heeft hiervoor een projectmanager aangesteld die samen met ondernemers, onderwijs en overheden de Friese strategie voor de Noordelijke innovatie agenda heeft ontwikkeld. 

Jaarplan 2023

In het jaarplan 2023 is meer te lezen over de plannen en actiepunten rondom AgroFood en de andere economische speerpunten in het aankomende jaar.

Water Technology