Gastvrij Fryslân

Over het programma

Gastvrij Fryslân is een programma van ondernemers, onderwijs en overheden en is gericht op het versterken van de gastvrijheidssector in Fryslân. Het is een beleids- en uitvoeringsprogramma van circa € 25 miljoen met als doel het bewerkstelligen van slimme groei. 

Waar we op inzetten

Slimme groei van toerisme zorgt voor een prettige en gezonde woon- en leefomgeving. Daarnaast levert het een bijdrage aan het behoud van natuur- en cultuurerfgoed en zorgt het voor toekomstbestendige banen in een veranderende economie. Deze ambitie is vertaald naar zeven ontwikkelopgaven:

 1. Slimme groei
 2. Toekomstbestendige banen
 3. Destinatiemanagement
 4. Waterrecreatie
 5. Vitale Logiesaccommodaties
 6. Dagrecreatieve Netwerken
 7. Toeristische data op orde

IPF is hierin een verbindende speler en participeert actief door het leveren van een secretaris voor de Stuurgroep Gastvrij Fryslân die toeziet op de triple helix samenwerking en uitvoering. De Toerisme Alliantie Fryslân en Vitale Logiesaccommodaties leveren samen met andere publieke en privaatrechtelijke organisaties een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkelopgaven. De Toerisme Alliantie Fryslân en Vitale Logiesaccommodaties zijn ondergebracht bij IPF. 

Resultaten 2022

13

Netwerkbijeenkomsten

En sessies georganiseerd voor ondernemers en gemeenten.

180

Ondernemers

Zij namen deel aan de reviewcampagne, in samenwerking met vier regio’s en Merk Fryslân.

20

Bedrijven

Gingen aan de slag met het versterken van hun aanbod onder leiding van deskundigen.

102

Ondernemers

Zij volgden de georganiseerde workshops gericht op duurzaamheid.

12

Friese gemeenten

Ontwikkelden een kader en/of visiedocument voor bestemmingsontwikkeling of zijn ermee gestart.

5

Friese gemeenten

Namen hierop het initiatief van een gezamenlijke bestemmingsontwikkeling.

Toerisme Alliantie Fryslân

Als creatieve en energieke denktank en aanjager geeft Toerisme Alliantie Fryslân vorm aan het verbinden van het netwerk en aan het aanjagen van nieuwe kansen voor het provinciale uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân. Daarnaast zijn er in 2022 vanuit de Toerisme Alliantie Fryslân ook zelfstandige initiatieven ontwikkeld met de diverse stakeholders uit de gastvrijheidssector.

In de Toerisme Alliantie Fryslân zitten ondernemers (toerisme, recreatie en retail), onderwijs (mbo en hbo), overheden (provincie Fryslân en gemeenten) en maatschappelijke organisaties vanuit de cultuur- en natuursector. 

Voorbeelden van initiatieven in 2022 zijn de opstart van de Toerisme Challenge 2023, waarin bottom-up samenwerkingsinitiatieven een steuntje in de rug krijgen, het onderzoek van Hogeschool NHL Stenden over ‘Winterkamperen in Friesland’ en de brainstorm over het thema ‘vakantie voor elke Fries’ in samenwerking met o.a. de Voedselbank, Kredietbank en Fries Planbureau.

Waar we actief op inzetten:

 • Stakeholders binnen de sector versterken en verbinden.
 • Ondernemerschap versterken op gebied van innovatie, duurzaamheid en circulariteit. 
 • Nieuwe intersectorale verbindingen aanjagen (cultuur, retail, natuur, etc.)
 • Gastvrijheidssector verbinden aan maatschappelijke uitdagingen.

Vitale Logies

Het programma Vitale Logies is een van de zeven pijlers van het Programma Gastvrij Fryslân 2028. Een ambitieus project waarin ondernemers met logiesaccommodaties en overheden gestimuleerd en ondersteund worden om van goede plannen en ideeën toekomstbestendige plannen te maken, passend bij Fryslân en haar bewoners. Met ruimtelijke kwaliteit, goede voorzieningen en vitale bedrijven wordt Fryslân mooier en leefbaarder. Daarmee heeft de provincie toegevoegde waarde voor gasten en bewoners.

Waar we op inzetten

Vitale Logies zet zich in voor het vitaliseren van bestaand aanbod: vernieuwen en herontwikkelen van kleinschalig aanbod van logiesaccommodaties. Een team van landelijke experts ondersteunt ondernemers bij de uitwerking van ambitieuze plannen, waar nodig in samenwerking met gemeenten en provincie. Ook wordt er gewerkt aan bestemmingsontwikkeling; cofinanciering voor het opstellen van ontwikkelkaders en gebiedsplannen, waardoor initiatieven beter en met hulp van een team experts kunnen worden beoordeeld. Tenslotte wordt er ingezet op kennissessies om te leren in en met het netwerk.  

 • Vitaliseren van bestaand aanbod.
 • Bestemmingsontwikkeling.
 • Opzetten van kennissessies: leren in en met het netwerk.

Succesverhalen

Bijeenkomst goed werkgeverschap

Op 16 mei kwamen ondernemers uit de gastvrijheidssector in gesprek met het elkaar, werknemers en het onderwijs.

Werkgeverschap

Elfstatentocht ontwikkeld

Maak kennis met de Friese staten en stinzen. De Elfstatentocht brengt je langs de mooiste cultuurhistorische hotspots van Fryslân!

Elfstatentocht

“Wij maken herinneringen”

Welke toekomst is er weggelegd voor onze kampeerboerderij? De Harmsdobbe in Bakkeveen ging ermee aan de slag.

Harmsdobbe

Over Gastvrij Fryslân

Op 22 april 2020 hebben Provinciale Staten de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 vastgesteld. Lees hier alles over de ontwikkelopgaven.

Gastvrij Fryslân