Tourism & Hospitality

In 2030 hebben Friese inwoners profijt van een ‘slimme groei’ van het toerisme, wat zorgt voor een prettige en gezonde woon- en leefomgeving en      een bijdrage levert aan het behoud van natuur- en cultuurerfgoed en toekomstbestendige banen in een veranderende economie.

Missie

Economisch gezien is de gastvrijheidssector een belangrijke sector met een omzet van circa € 1,5 miljard. De sector levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid. De bezoekers zorgen voor draagkracht van voorzieningen. Lokale horeca, cultureel aanbod en recreatieve voorzieningen dragen niet alleen bij aan de mogelijkheden voor Friezen om in hun eigen omgeving te recreëren, maar ook te wonen. Hiermee draagt de sector bij aan de leefbaarheid in Fryslân.

Ondernemers, onderwijs en overheden werken vanuit de zeven principes voor ‘slimme groei’, waarbij de focus ligt op seizoensverlenging, cross-sectorale innovatie, verduurzaming, kwaliteitstoerisme en toegankelijkheid voor iedereen. Hiermee draagt het gastvrijheidsdomein bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en dient het Fryslân en de Friezen.

 • Integraal: de samenhang met de leefomgeving en andere sectoren wordt versterkt;
 • Inclusief: iedereen heeft toegang tot kwalitatieve en betaalbare vrijetijdsactiviteiten in de eigen regio;
 • Duurzaam en circulair: er wordt positief bijgedragen aan de grote energie- en grondstoftransities;
 • Beleefbaar landschap: we stellen de beleving van de mens centraal en      koesteren en versterken het landschap bij de transitie van het landelijk gebied;
 • Vakmanschap: gastheerschap ontwikkelen als ambacht en carrière om trots op te zijn;
 • Passend bij Fryslân en de Friezen: Fryslân aantrekkelijk voor de Friezen zelf en waar Fryslân sterk in is;
 • On brand: passend in de merkpositionering, zoals die voor Fryslân als geheel wordt ontwikkeld.

Propositie

Concreet betekent dit dat we streven naar:

 • Een gastvrijheidssector die vitaal is en klaar is voor de toekomst (kwalitatief, innovatief, duurzaam en inclusief) en zorgt voor toekomstbestendige banen voor alle groepen in Fryslân;
 • Een gastvrijheidssector die bijdraagt aan het behoud en de ontwikkeling van cultuur- en natuurerfgoed. Die de kwaliteit, omvang (en beleving) van het Friese landschap en natuur- en cultuurerfgoed versterkt. We zetten in op Fryslân als de fiets- en waterbestemming van Nederland;
 • Een gastvrijheidssector die bijdraagt aan een prettige en gezonde woon- en leefomgeving. Die bijdraagt aan de leefbaarheid, het behoud van de nummer één positie van meest gelukkige inwoners van Nederland en de instandhouding van het voorzieningenniveau in onze provincie.

Resultaten 2023  

IPF heeft in 2023 diverse zaken aangejaagd, ontwikkeld en uitgevoerd. IPF voert de rol van secretaris uit voor de Stuurgroep Gastvrij Fryslân. Gastvrij Fryslân is een programma van ondernemers, onderwijs en overheden en is gericht op het versterken van de gastvrijheidssector in Fryslân. Het is een beleids- en uitvoeringsprogramma van circa € 25 miljoen met als doel het bewerkstelligen van slimme groei. Slimme groei van toerisme zorgt voor een prettige en gezonde woon- en leefomgeving. Daarnaast levert het een bijdrage aan het behoud van natuur- en cultuurerfgoed en zorgt het voor toekomstbestendige banen in een veranderende economie. Deze ambitie is vertaald naar zeven ontwikkelopgaven:

 1. Slimme Groei;
 2. Toekomstbestendige Banen; 
 3. Destinatiemanagement; 
 4. Waterrecreatie; 
 5. Vitale Logiesaccommodaties; 
 6. Dagrecreatieve Netwerken;
 7. Toeristische Data op Orde. 

IPF is hierin een verbindende speler en participeert actief door het leveren van een secretaris voor de Stuurgroep Gastvrij Fryslân die toeziet op de triple helix samenwerking en uitvoering. De  programma’s Toerisme Alliantie Fryslân, Vitale Logiesaccommodaties, Dagrecreatieve Netwerken en Toerisme Challenge zijn ondergebracht bij IPF en leveren samen met andere publieke en privaatrechtelijke organisaties een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkelopgaven. Enkele resultaten:

 • IPF heeft samen met de provinsje Fryslân een nieuwe programmaplan ontwikkeld voor de periode 2024-2028 en sturing, middels de Stuurgroep Gastvrij Fryslân gegeven aan het huidige programmaplan 2020-2023. De resultaten kunt u raadplegen via de monitor Gastvrij Frylân: https://gastvrijheidsmonitor.frl;
 • In 2023 is er een borgingsplan opgesteld om de opgaven vanuit de uitvoeringperiode 2021-2023 in 2024 goed af te hechten. Daarbij is ook gekeken hoe de samenwerking en de overlegstructuren versimpeld kunnen worden middels het ‘Huis voor de Gastvrijheid’. De intentie is om de bestaande organisaties Marrekrite, Merk Fryslân, Planbureau Fryslân en IPF het motorblok te laten zijn van de uitvoering van de opgaven vanuit de beleidsopgaven Gastvrij Fryslân 2028;
 • In 2023 heeft IPF uitvoering gegeven aan een viertal programma’s, te weten:      Toerisme Alliantie Fryslân, Vitale Logiesaccommodaties, Dagrecreatieve Netwerken en Toerisme Challenge. Eind 2023 heeft IPF het programma Dagrecreatieve Netwerken overgedragen aan de Marrekrite en is het programma Toerisme Challenge afgerond.

Jaarplan ’24/25

In het jaarplan 2024/2025 is meer te lezen over de plannen en actiepunten rondom Tourism & Hospitality en de andere economische speerpunten in het aankomende jaar.

AgroFood