Economische samenwerkingsagenda Blue Delta
Ambitie Missie Speerpunten Vitale regio
2023

Highlights

Afgelopen jaar zetten we binnen de economische samenwerkingsagenda koers richting onze gezamenlijke ambitie: een schoon, gezond en gelukkig Fryslân. Dat gebeurde zowel binnen het pact als in het netwerk van verbonden organisaties.

2023

Missies

Onze drie missies zijn nauw verbonden met de kenmerken van de regio en het Friese karakter. Ze bieden een horizon waar ondernemers, onderwijs en overheden in Fryslân de economische samenwerking op richten.

1 Geïnspireerd door water
2 Circulaire samenleving
3 Verbonden platteland

Speerpunten

In 2023 werkte IPF onder andere aan de zes economische speerpunten. Waar we kennis en ondernemerschap verbinden aan het oplossen van de maatschappelijke opgaven. Dit doen we door missiegedreven (cross-sectorale) innovatie. Daarmee versterken we ons brede welvaart, het verdienvermogen en de (inter)nationale positie van de regio. Hieronder kunt u per speerpunt lezen welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in 2023.

AgroFood

In 2023 is er een samenwerking binnen de triple helix tot stand gebracht en er zijn twee focuspunten gekozen: gezonde bodem & duurzame technologieën. De focuspunten vormen de basis voor het verdienvermogen van de Friese AgroFood-sector en dragen bij aan de klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in de Europese Green Deal. In Fryslan hebben we vijf programmalijnen uitgewerkt: Sûne Grûn, Bodemcampus, Programma Sluiting Nutriënten Kringlopen (SNuK), Duurzame Food en Duurzame Tech.

Meer weten

Water Technology

Er is een ontwikkelagenda opgesteld waarin naar voren komt hoe Water Technology meer cross-sectoraal verbonden kan worden met onder andere: energie (waterstof en blauwe energie), agrofood (bodem en eiwittransitie) en circulair materials (plastics en groene chemie).

Meer weten

High Tech Systems & Materials

De meerjarige Hightech Systems Ecosystemen Roadmap is opgesteld, met acties op het gebied van netwerken, leiderschap, intermediaire dienstverlening, talent, kennis, financiering, hardware, (inter)nationaal en randvoorwaarden. Dit heeft geresulteerd in een meerjarige investerings-, kennis- en financieringsagenda voor het Innovatiecluster Drachten. 

Meer weten

Circular Materials

Circulaire plastics en biobased bouwen zijn gekozen als Friese focuspunten. Voor circulaire plastics wordt er ingezet op hoogwaardige scheiding en sortering (rendement en kwaliteit) en design/constructie. Voor biobased bouwen is een ketensamenwerking bewerkstelligd van teelt tot verwerking in design en toepassing van isolatiematerialen. Dit moet leiden tot verduurzaming, meer CO2-opslag, nieuwe werkgelegenheid en verdienmodellen voor (land)bouwbedrijven.

Meer weten

Maritime Technology

Er is een ontwikkelagenda opgesteld voor de Friese maritieme sector met drie focuspunten: ‘schone, slimme en functionele schepen en jachten’, ‘duurzame en circulaire maritieme keten’ en ‘veilige en slimme maritieme keten’. Hiermee is er een heldere propositie voor de sector opgesteld die een transitie inzet naar een duurzame maritieme keten.

Meer weten

Tourism & Hospitality

Er is een ontwikkelagenda opgesteld voor de Friese maritieme sector met drie focuspunten: ‘schone, slimme en functionele schepen en jachten’, ‘duurzame en circulaire maritieme keten’ en ‘veilige en slimme maritieme keten’. Hiermee is er een heldere propositie voor de sector opgesteld die een transitie inzet naar een duurzame maritieme keten.

Meer weten

Vitale regio

Vanuit diverse aanjaag- en uitvoeringsprogramma’s werkten we in 2023 aan een vitale regio en een veerkrachtige economie waar het goed leven, ondernemen en leren is. Een aantal succesverhalen is hieronder weergegeven. Meer highlights bekijken? Ga dan naar onze programma’s.

Een sterk en ondernemend midden- en kleinbedrijf in Fryslân

In 2023 ondersteunde Ynbusiness Friese midden- en kleinbedrijven. Er zijn meer dan duizend gesprekken, doorverwijzingen, assessments en andere initiatieven georganiseerd. De gemiddelde Net Promotor Score na de gesprekken was 9,14.

YnBusiness

Week of Regions and Cities

In 2023 organiseerde EuropaPact Fryslân een werkbezoek naar Brussel tijdens de Week of Regions and Cities. Ruim honderd bestuurders, Europacoördinatoren en beleidsmedewerkers van de provincie Fryslân, de Friese gemeenten, Firda en NHL Stenden namen deel. Het programma was gevuld met gesprekken en ontmoetingen met kernfiguren in Brussel.

EuropaPact Fryslân

3 onderwerpen

behandeld tijdens socratisch gesprek

In 2023 is er gewerkt aan de voorbereiding voor een Friese Kansen-evenement begin 2024, met als rode draad het socratische gesprek over zingeving; wat voor maatschappij willen we zijn? Met drie aansluitende onderwerpen: polarisatie, bestaanszekerheid en eenzaamheid. Deze onderwerpen zijn door middel van een socratisch gesprek uitgediept en vertaald naar acties.

Friese Kansen

76,76 miljoen

aan investeringen voor Friese startups

Founded in Friesland zet zich in voor het startup en scale-up ecosysteem. 2023 was een succesvol laatste jaar. Er werd in totaal 76,76 miljoen euro geïnvesteerd in de startups die deelnamen aan climate accelerator BeStart, investeerders en bedrijven werden met elkaar in contact gebracht en studenten werden volop geïnspireerd.

Founded in Friesland

Succesvolle lancering van WRK.frl/

Op 31 maart 2023 is het platform WRK.frl/ live gegaan. Dit platform gaat niet alleen over werk, maar ook over het leven in de provincie. Sinds de livegang had WRK.frl/ 90.000 unieke bezoekers. Ze blijven gemiddeld 3 minuten lang op het platform én de meest bezochte pagina, naast vacatures, gaat over het leven in Friesland. Een teken dat bezoekers zich niet alleen oriënteren op een baan, maar op een hele carrière en leven in onze mooie provincie.

WRK.frl/

378 liter water

Moet bespaard worden met campagne Toerisme Alliantie Fryslân

Met een ludieke campagne werden inwoners en toeristen in 2023 door VVV Waterland en Visit Friesland uitgedaagd om ‘liever’ met water om te gaan. De ludieke campagne kende meerdere verschijningsvormen.

Gastvrij Fryslân

Woonmanifest overhandigd aan Friese wethouders

Op donderdag 14 december 2023 lieten ruim vijftig mbo-studenten van Firda een krachtig geluid horen: ze overhandigden een manifest aan zes wethouders van Friese gemeenten om te laten zien dat het tijd is voor verandering. Tijd om te zorgen dat er voor deze belangrijke groep betaalbare en toegankelijke woningen beschikbaar zijn zodat ze in Friesland kunnen blijven wonen.

De Uitkijkers
Vooruitblik