Economische samenwerkingsagenda Blue Delta

Jaarverslag

In ons jaarverslag 2023 nemen wij u graag mee in de resultaten en geven we inkijk in onze koers en acties voor 2024 en 2025: op weg naar een schoon, gezond en gelukkig Fryslân! Naast ons jaarverslag voeren we ook een jaarlijkse monitor uit. Deze monitor kunt u vinden via: bluedeltamonitor.nl.
Investeren in een duurzame toekomst is een opdracht van ons allemaal. Wij nodigen iedereen uit om met ons mee te doen!

Veel leesplezier. Mede namens alle Friese ondernemers, onderwijs en overheden verenigd in IPF,

Bestuur & Directie

Blue Delta

De Blue Delta is ons thuis. Een uitgestrekte strook van prachtige eilanden, draslanden, agrarische klei- en veenlandschappen en beboste zandgebieden langs de noordwestelijke Europese kust. Eeuwenlang pasten we ons leven aan op de krachten van het water en het landschap. Een diepe relatie die onze cultuur, onze industrie en ons leven nog altijd drijft. Misschien is het dat aanpassingsvermogen, die vindingrijkheid en mentaliteit die de inwoners van het schone Fryslân zo gezond en gelukkig maakt. Brede welvaart om te koesteren.

Gedeelde ambitie

Fryslân ligt centraal in de Blue Delta, ‘it moaiste plak fan d’ ierde’. Waar missiegedreven wordt gewerkt aan ons verdienvermogen en aan de brede welvaart. Een vitaal en veerkrachtig Fryslân waar economie, maatschappij en biosfeer uniek met elkaar in samenhang zijn. Als onderdeel van Noordwest-Europa en koploper in de circulaire economie. Gezond, schoon, en gelukkig.

Gezamenlijk werken aan drie missies

Onze drie missies zijn nauw verbonden met de kenmerken van de regio en het Friese karakter. Ze bieden een horizon waar iedereen in Fryslân activiteiten op kan richten, individueel en gezamenlijk.

1

Geïnspireerd door water

In 2030 is Fryslân een leidende regio in watergerelateerde onderwerpen. Van klimaatadaptatie en nieuwe technologie tot watertoerisme.

2

Circulaire samenleving

In 2030 is Fryslân de meest circulaire regio van Europa. Transformatie van energie, landbouw, water en grondstoffen tot circulaire systemen.

3

Verbonden platteland

In 2030 is de Friese mienskip betrokken en verbonden in dorpen en steden. Het zorgt ervoor dat we ons de gelukkigste mensen van Europa voelen.

Economische samenwerkingsagenda

Om deze ambitie waar te maken, bundelen ondernemers, onderwijs en overheden hun krachten in het Innovatiepact Fryslân. Samen vertalen we opgaven vanuit de 17 SDGs naar een Friese economische samenwerkingsagenda, waarin we afspraken maken, innovatiekansen benutten en concrete acties opzetten. Fryslân is een veerkrachtige regio met een sterke aanwezigheid van mkb en onderwijsinstellingen. Samen werken we missiegedreven en cross-sectoraal aan het versterken van het verdienvermogen. Daarbij zetten we in op zes speerpunten die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven.

AgroFood

We laten zien dat we als Fryslân in 2030 nog steeds een Europese speler zijn en ervoor hebben gezorgd dat te blijven. We brengen een transitie op gang waarin we de stap zetten van bulkproducent naar nutriëntenspecialist. Van lagekostprijs-producent naar toegevoegdewaarde-leverancier.

Water Technology

In 2030 is Fryslân wereldwijd een leidende regio in water- en deltagerelateerde onderwerpen. Van klimaatadaptatie en nieuwe technologie tot toerisme.

High Tech Systems & Materials

In 2030 is Noord-Nederland een van de vier spelers in de ruit van de Nederlandse techregio’s en draagt de regio volop bij aan de internationale concurrentiepositie van Nederland als belangrijke Europese speler in de Smart Industry.

Circular Materials

In 2030 is Fryslân de meest circulaire regio van Europa. Er vindt een transformatie plaats op het gebied van energie, landbouw, water en grond: schone technologie voor een schoon milieu.

Maritime Technology

Fryslân heeft de ambitie om toe te werken naar een volledig duurzame maritieme keten in 2030. Daarnaast heeft Fryslân de ambitie in het verduurzamen van de pleziervaart gericht op de elektrificatie in het Friese merengebied.

Tourism & Hospitality

In 2030 hebben Friese inwoners profijt van een ‘slimme groei’ van het toerisme, wat zorgt voor een prettige en gezonde woon- en leefomgeving en een bijdrage levert aan het behoud van natuur- en cultuurerfgoed en toekomstbestendige banen in een veranderende economie.

Vitale regio

De ‘iepen mienskip’ kenmerkt zich door snelle verbindingen en een actiegerichte houding met ruimte voor het experiment. Oprechte samenwerking en een cultuur van betrokkenheid, betrouwbaarheid en loyaliteit. Met zorg voor de ander én voor toekomstige generaties. Dankzij de eeuwige verbondenheid met ons landschap is er in Fryslân een sterk organiserend vermogen en gemeenschapszin met veel kleinschalig mkb en een sterke kennisinfrastructuur.