Economische samenwerkingsagenda Blue Delta
Ambitie Missie Speerpunten Vitale regio
2025

Vooruitblik

In het jaarplan 2024-2025 hebben we onze gezamenlijke ambitie van een schoon, gezond en gelukkig Fryslân vertaald naar strategische samenwerkingsprogramma’s en gerichte acties die passen bij de snelheid die de omgeving van ons vraagt. Hieronder wordt een deel van het jaarplan uitgelicht.

2025

Missies

Ook in de komende jaren richten we ons op onze drie missies die nauw verbonden zijn met de kenmerken van de regio en het Friese karakter. Ze bieden een horizon waar ondernemers, onderwijs en overheden in Fryslân de economische samenwerking op richten.

1 Geïnspireerd door water
2 Circulaire samenleving
3 Verbonden platteland

Speerpunten

De zes economische speerpunten blijven de komende jaren onze focus. Vanuit hier werken we aan missiegedreven (cross-sectorale) innovatie. Daarmee versterken we de brede welvaart, het verdienvermogen en de (inter)nationale positie van Fryslân.

AgroFood

In 2024 en 2025 wordt er uitvoering gegeven aan de ontwikkel- en investeringsagenda voor AgroFood met de focus op de gezonde bodem en duurzame technologie. Vanuit dit Friese perspectief zal er opgebouwd worden naar een Noordelijke propositie met een sterke verbinding naar de landelijke en Europese agenda’s. Daarnaast wordt er uitvoering gegeven aan de programma’s: Sluiting Nutriënten Kringlopen, Bodem Campus en Sûne Grûn.

Meer weten

Water Technology

In 2024 en 2025 zal er worden ingezet op het stimuleren en verbinden van een gedragen samenwerking tussen kennispartners in de koppeling tussen bodem en water tot een volwaardige Bodem Campus (zie ook speerpunten AgroFood). Verder zal er worden toegewerkt naar een structurelere aansluiting met de Noordelijke waterstofagenda en aansluiting met het programma Fascinating en de agenda voor de eiwittransitie (zie ook speerpunt AgroFood).

Meer weten

High Tech Systems & Materials

In 2024 wordt de roadmap verder geoperationaliseerd in verschillende ontwikkel- en investeringsagenda’s met extra aandacht voor de koppeling met de kennispartners en de ontwikkeling van de vestigingsvoorwaarden met de overheden. Daarnaast zal er verder gebouwd worden naar een internationaal netwerk en Europese samenwerking door het benutten van het netwerk van de European Digital Innovation Hub, de Artificiële Intelligentie Coalitie Noord-Nederland en het vormen van een coalitie op Autonomous Systems.

Meer weten

Circular Materials

In 2024 en 2025 blijven we via Chemport Europe en de Greenwise Campus aangesloten bij de noordelijke ontwikkeling rondom circulair maken van plastics. Verder zal er een meerjarige ontwikkel- en investeringsagenda voor biobased materialen worden opgesteld in nauwe samenwerking met Vereniging Circulair Fryslân, waarbij we o.a. inzetten op nieuwe verdienmodellen en biobased bouwen.

Meer weten

Maritime Technology

Begin 2025 zal er een meerjarige ontwikkel- en investeringsagenda voor het speerpunt Maritime Technology worden opgesteld die aansluit bij de Maritime Board North Netherlands. Daarnaast heeft Fryslân de ambitie om te werken aan een Europees programma Fryske Marren 3.0 gericht op de elektrificatie van het Friese merengebied.

Meer weten

Tourism & Hospitality

In 2024 en 2025 zal er uitvoering gegeven worden aan het beleidsprogramma Gastvrij Fryslân 2028 waar ondernemers, onderwijs en overheden samen invulling geven aan de 7 principes van slimme groei. Samen met Marrekrite, Merk Fryslân, Fries Planbureau en IPF gaan we toewerken naar één ‘Huis voor de Gastvrijheid’ waarin deze organisaties samen met de overheden en het onderwijs samenwerken aan slimme groei.

Meer weten

Vitale regio

In het jaarplan 2024-2025 hebben we onze economische samenwerkingsagenda vertaald naar gerichte doelen en acties voor de komende jaren. In Fryslân wachten we niet af, maar gaan we zélf en samen aan de slag om het juiste te doen. Gericht op een Fryslân als vitale regio met een veerkrachtige economie waar het goed leven, ondernemen en leren is.

Organisatie