Economische samenwerkingsagenda Blue Delta

Financieel

De verkorte financiële overzichten in dit hoofdstuk zijn afgeleid van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting IPF per 31 december 2023. IPF is een stichting zonder winstoogmerk en heeft een dienende/faciliterende rol binnen het ecosysteem. Als Algemeen Nut Beogende Instelling is de jaarrekening opgesteld volgens de richtlijnen voor jaarverslaggeving van organisaties zonder winststreven.

Jaarrekening 2023

De verkorte financiële overzichten bevatten niet alle vereiste toelichtingen op basis van de bovengenoemde richtlijnen en verslaggevingsvoorschriften. Voor een uitgebreide toelichting op de grondslagen en de volledige toelichtingen wordt verwezen naar de jaarrekening 2023 van Stichting IPF, welke is vormgegeven op basis van een samenstellingsverklaring.

Kengetallen

Om de financiële gezondheid van onze stichting te monitoren, gebruiken we enkele financiële kengetallen. De positie van deze kengetallen eind 2023 wordt hieronder toegelicht.

Liquiditeit

De liquiditeit geeft aan in welke mate onze stichting op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Dit kengetal fungeert als indicator.

 • De current ratio is 1,2 (vlottende activa/kortlopende schulden) en is gedaald ten opzichte van 2022 (1,3). Deze daling wordt veroorzaakt doordat de kortlopende schulden in verhouding tot de vlottende activa meer zijn gestegen. Doordat er geen sprake is van voorraden is de quick ratio gelijk aan de current ratio.

De ratio’s van 1,2 kunnen als goed en gezond worden beschouwd. Dit betekent dat Stichting IPF goed in staat is om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in welke mate onze stichting op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen en in hoeverre de stichting afhankelijk is van financiers. Over het algemeen wordt een solvabiliteitsratio tussen de 25% en 40% als gezond beschouwd. Het stichtingsvermogen ten opzichte van het totale vermogen is 15,7% en het stichtingsvermogen ten opzichte van het vreemd vermogen is 18,6%. De solvabiliteit van de stichting ligt daarmee onder het gezonde niveau, wat aangeeft dat de afhankelijkheid van financiers groot is. Voor de financiering is de stichting in grote mate afhankelijk van onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden. Het bestuur is zich bewust van dit risico. Vanwege de verbintenis van de onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden aan het IPF is dit risico beheersbaar.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de stichting bedraagt € 366.683 en is nodig voor een gezonde bedrijfsvoering om risico’s op te kunnen vangen. Het eigen vermogen is gestegen ten opzichte van eind 2022. Deze stijging is te danken aan de toevoeging van een gerealiseerd positief resultaat in 2023 (€ 26.569). Het eigen vermogen bestaat uit een stichtingskapitaal van € 245.363 en een bestemmingsfonds van € 121.320. In het stichtingskapitaal is een continuïteitsreserve opgenomen van € 180.618. Het vrije vermogen van de stichting bedraagt € 64.745.

Staat van baten en lastenRealisatie 2023 (€) Begroting 2023 (€)Realisatie 2022 (€)
Baten
Bijdragen contractpartners overheid    3.464.947    2.827.776  2.737.445
Bijdragen contractpartners onderwijs         532.324         400.000       365.911
Bijdragen bedrijfsleven         491.571         441.000       447.765
Bijdragen opdrachten / losse projecten         342.294         231.000       214.178
Totaal baten    4.831.136    3.899.776  3.765.299
Lasten
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten    2.285.206    1.642.278  1.655.222
Lonen    1.428.186    1.441.000  1.289.700
Sociale lasten en pensioenlasten         326.394         411.000       272.644
Overige personeelsbeloningen         122.235         140.498       124.665
Huisvestingskosten            90.000         105.000          80.000
Verkoopkosten         322.765            40.000          58.774
Kantoorkosten         201.158            85.000          78.799
Algemene kosten            42.204            35.000          56.193
Totaal van som der kosten    4.818.148    3.899.776  3.615.997
Totaal van bedrijfsresultaat            12.988       149.302
Rentelasten en soortgelijke kosten            13.581           -3.212
Totaal van netto resultaat            26.569       146.090

Toelichting ontwikkeling financieel resultaat

Het resultaat over 2023 bedraagt € 26.569 positief en is daarmee € 26.569 hoger dan begroot. Dit resultaat bestaat volgens, in overeenstemming met de jaarrekening voor € 12.988 positief uit het bedrijfsresultaat en voor € 13.581 uit het financieel resultaat.

In onderstaande toelichting worden de in 2023 gerealiseerde cijfers afgezet tegen de begroting. Een toelichting van de gerealiseerde cijfers 2023 ten opzichte van de gerealiseerde cijfers 2022 is opgenomen in de jaarrekening.

Toelichting baten

 • In de jaarbegroting 2023 is uitgegaan van een bedrag van € 3.899.776. De realisatie is uitgekomen op € 4.831.136 en is daarmee € 931.360 hoger dan begroot. De toename van € 931.360 is met name te verklaren door:
  • Toevoeging van een aantal programma’s dan wel wijzigingen binnen de bestaande programma’s;
  • Hogere inkomsten door uitvoering additionele projecten.

Toelichting lasten

Ten aanzien van de lasten zijn er de volgende toelichtingen:

 • De personeelslasten zijn € 115.683 lager dan begroot. De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere formatie;
 • De gerealiseerde huisvestingslasten over 2023 zijn €15.000 lager dan de begrote huisvestingslasten;
 • De organisatiekosten zijn over 2023 €406.127 hoger dan de begrote organisatiekosten. Dit komt met name vanuit de nieuwe programma’s waarin een groot budget voor organisatiekosten zijn beschikt;
 • De inhuur derden zijn € 642.928 hoger dan begroot. De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitvoering van additionele programma’s waar eveneens hogere baten tegenover staan en een hogere inzet inhuur personeel in plaats van personeel in loondienst. Vanwege het tijdelijke karakter van deze programma’s is er gekozen voor inhuur.
 • Het saldo van de financiële baten en lasten is € 13.581 hoger dan begroot doordat banken in 2023 de spaarrentes aanzienlijk verhoogd hebben.

Balans per 31 december 2023
(na resultaatbestemming)
31/12/’23 (€) 31/12/’22 (€)
ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren111.54876.667
Overige vorderingen en overlopende activa630.006377.958
741.554454.625
Liquide middelen1.592.2421.173.678
2.333.7961.628.303
PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal245.363218.794
Bestemmingsfondsen (publiek)121.320121.320
366.683340.114
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten312.864139.709
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen108.95799.589
Overige schulden en overlopende passiva1.545.2921.048.891
1.967.1131.288.189
2.333.7961.628.303

Toelichting ontwikkeling balans

Het balanstotaal nam ten opzichte van 2022 toe met € 705.493. Hieronder volgt een puntsgewijze opsomming van de ontwikkelingen die invloed hadden op deze stijging:

 • Toename vorderingen (€ 286.929 hoger);
 • Toename liquide middelen (€ 418.564 hoger);
 • Toename stichtingsvermogen (€ 26.569 hoger);
 • Toename kortlopende schulden (€ 678.924 hoger).

Meerjaren vooruitzicht

Met de Provincie Fryslân zijn afspraken gemaakt waarbij IPF als systeemorganisatie te boek staat en is de financiering van de organisatie en programma’s geborgd en op financiële waarde gezet tot en met 2027. Met de gemeenten, onderwijsinstellingen en FB Oranjewoud zullen in 2024 nieuwe afspraken gemaakt worden voor de periode 2025 – 2028. De organisatie IPF kent zijn eigen financiering en voor alle ontwikkel- en uitvoeringsprogramma’s zijn separate meerjarige afspraken gemaakt.

Eigen vermogen

Het resultaat voor 2023 bedraagt € 26.569 positief. Dit resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Hierdoor is het eigen vermogen per 31 december 2023 € 366.683.

Risicohouding

De risicohouding van de stichting, als maatschappelijke organisatie, is te kwalificeren als risicoavers. Dit betekent dat (grote) risico’s niet willens en wetens actief worden opgezocht. Risicoavers betekent overigens niet dat IPF geen enkel risico loopt of dat risico’s nooit bewust worden gelopen. We gaan echter voorzichtig om met de ons ter beschikking gestelde publieke en private middelen en we maken inzichtelijk welke risico’s we lopen. Dit gebeurt veelal door middel van periodieke informatievoorziening en besluitvorming.


De directie heeft een grote verantwoordelijkheid voor het dagelijks maken van de juiste afwegingen. Het bestuur onderkent dat directie dit alleen succesvol kunnen doen als risicomanagement niet een doel op zich is, maar een gedachtegoed waarmee het mogelijk wordt om expliciet nog meer inzicht en bewustzijn te creëren in de mate waarin de gestelde doelstellingen voor het ecosysteem worden gerealiseerd.

De risicohouding van de stichting, als maatschappelijke organisatie, is te kwalificeren als risicoavers. Dit betekent dat (grote) risico’s niet willens en wetens actief worden opgezocht. Risicoavers betekent overigens niet dat IPF geen enkel risico loopt of dat risico’s nooit bewust worden gelopen. We gaan echter voorzichtig om met de ons ter beschikking gestelde publieke en private middelen en we maken inzichtelijk welke risico’s we lopen. Dit gebeurt veelal door middel van periodieke informatievoorziening en besluitvorming.
De directie heeft een grote verantwoordelijkheid voor het dagelijks maken van de juiste afwegingen. Het bestuur onderkent dat directie dit alleen succesvol kunnen doen als risicomanagement niet een doel op zich is, maar een gedachtegoed waarmee het mogelijk wordt om expliciet nog meer inzicht en bewustzijn te creëren in de mate waarin de gestelde doelstellingen voor het ecosysteem worden gerealiseerd.

Risicobeheersingssysteem

De controller ziet samen met de directie toe op de risico’s. Maandelijks is er een overleg met de controller en directie waarin de financiële en organisatorische risico’s worden besproken. Elk kwartaal volgt er ook een gesprek met de audit commissie, directie en controller.
De risico’s en beheersingsmaatregelen zijn verankerd in de operationele processen. Er zijn geen risico’s en onzekerheden die in het boekjaar 2023 een belangrijke impact op de stichting hebben gehad.

Beloningsbeleid

De Stichting IPF is voor minder dan een derde van haar begroting afhankelijk van overheidssubsidie. Het bestuur verklaart hierbij dat zij zelf onbezoldigd is en dat de bezoldiging van directie en medewerkers binnen de Wet Normering Topinkomens valt.