Circular Materials

In 2030 is Fryslân de meest circulaire regio van Europa. Er vindt een transformatie plaats op het gebied van energie, landbouw, water en grond: schone technologie voor een schoon milieu.

Missie

Afval en verspilling zijn taboe binnen de vele initiatieven rondom het thema Circular Materials in Fryslân. We zetten in op circulaire plastics. In Chemport Europe en de Greenwise Campus werken we aan het circulair maken van plastics: van materiaal naar toepassingen, collectie, sortering, recycling en hergebruik. In noordelijk verband werken we samen aan een sterk cluster rondom groene chemie. De toekomst van de bouw is remontabel, duurzaam, gezond en grotendeels biobased. Dat vraagt om ketensamenwerkingen van boeren, bouwers en overheden. We zetten in op teelt, verwerking in het design en de toepassing van biobased materialen in de bouw. Zo zorgen we voor verduurzaming van de bouw, meer CO2-opslag en nieuwe werkgelegenheid. Naast isolatie kunnen biobasd grondstoffen andere toepassingen krijgen die meer toegevoegde waarde leveren. Fryslân wil de Europese hub worden voor biobased materialen.

Propositie

Fryslân sluit zich aan bij de noordelijke agenda’s om zoveel mogelijk ondernemers te verbinden aan de ambitie om Europese topregio voor groene chemie en circulaire plastics te worden . We zetten als provincie in op hoogwaardige scheiding/sortering (rendement en kwaliteit) en design/constructie. Daarnaast richten we ons op biobased materialen met sterke ketensamenwerkingen en nieuwe verdienmodellen.

Resultaten 2023

  • IPF heeft samen met haar de triple helix partners actief meegeholpen bij de totstandkoming van de Greenwise Campus en samen met Chemport Europe werken we programmatisch aan het sluiten van diverse kringlopen rondom plastics en chemie;
  • IPF heeft gestimuleerd dat de provinsje Fryslân en gemeente Heerenveen in 2022 bestuurlijk zijn aangehaakt bij Chemport Europe en dat de noordelijke coalitie rondom plastics versterkt kan worden door duidelijker agenda’s voor het gehele Noorden;.
  • Voor de biobased materialen is met hulp van IPF een consortium onder leiding van Vereniging Circulair Friesland samengesteld. Dit project stimuleert zo de teelt, verwerking en toepassing van deze natuurlijke bouwmaterialen in Fryslân. Daarbij zijn er ook een nauwe verbindingen met de gastvrijheidssector gemaakt via IPF proramma’s zoals Toerisme Alliantie Fryslân en Vitale Logiesaccommodaties. IPF heeft geholpen bij de opzet van het project, zodat het in lijn ligt met de economische samenwerkingsagenda; 
  • IPF heeft meerdere toekomstdialogen (via programma de Uitkijkers) gefaciliteerd en boeren, bouwers en overheden samengebracht en laten samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen.  

Jaarplan ’24/25

In het jaarplan 2024/2025 is meer te lezen over de plannen en actiepunten rondom Circular Materials en de andere economische speerpunten in het aankomende jaar.

Maritime Technology