Maritime Technology

Fryslân heeft de ambitie om toe te werken naar een volledig duurzame maritieme keten in 2030. Daarnaast heeft Fryslân de ambitie in het verduurzamen van de pleziervaart gericht op de elektrificatie in het Friese merengebied.

Missie

Er is gekozen voor emissieloosheid en circulariteit als onderscheidende specialisatie. De Friese maritieme keten willen we zo goed mogelijk koppelen aan de noordelijke maritieme keten door de doorontwikkeling naar de Maritime Board Northern Netherlands. Om zo innovatie, structuurversterking en financiering mogelijk te maken via landelijke en Europese kennis- en innovatiefondsen.

Propositie

Fryslân wil zich onderscheiden langs drie lijnen:

  1. Green shipping: schone, slimme en functionele schepen en jachten (emissieloze levenscyclus). Door slim ontwerp, geïnspireerd door de natuur (vorm, sterkte en materialisatie), door gebruik te maken van natuurlijke duurzame bronnen in het energiespectrum (thermiek, licht, wind en water) en door in te zetten op het toepassen van lichte constructies en materialen;
  2. Circular shipping: duurzame en circulaire maritieme keten door modulair en circulair te ontwerpen en te bouwen (staal en composieten), zodat ook duurzamere en levensverlengde aanpassingen gedaan kunnen worden tijdens de levenscyclus van schepen en jachten, en hergebruik mogelijk is aan het einde van de levenscyclus;
  3. Smart shipping: veilige en slimme maritieme keten, door in te zetten op technologie en digitalisering als drager van ontwerp, bouw en levensduurverlengende oplossingen. Daarnaast kan het een oplossing zijn voor de schaarste op de arbeidsmarkt en biedt het kansen vanuit het oogpunt van veiligheid (cybersecurity) en continuïteit (onbemand varen).

Er is een agenda ontwikkeld samen met ondernemers, onderwijs en overheden in de ontwikkeling van het speerpunt Maritime Technology. Daarnaast zetten we erop in om vanuit kennis een onderwijs- en onderzoeksagenda op te stellen langs twee sporen:

  1. Research, Development & Innovation (RD&I) agenda: waarin onderwijs- en onderzoeksinstellingen samen met de sector werken aan een kennisontwikkeling die bijdraagt aan de transitie;
  2. Aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt: zodat toekomstige generaties goed worden opgeleid en de beoogde transitie in de sector daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.

Resultaten 2023  

  • IPF heeft samen met ondernemers, het speerpunt Maritime Technology uitgewerkt in een ontwikkelagenda gericht op semi-autonome vaart, circulaire materialen en emmisieloze vaart;
  • Er zijn verkennende gesprekken geweest voor samenwerking op noordelijke schaal door Fryslan te laten aansluiten bij de Maritime Board Northern Netherlands. De provincie Fryslân heeft besloten deze noordelijke lijn te steunen;
  • Er is een programma onder leiding van Súdwest-Fryslân samen met maritieme ondernemers gestart rondom de Friese meren om te komen tot een electrische infrastructuur. Waarbij zowel de innovatie van de boten als de fysieke infrastructuur wordt gerealiseerd. Dit is opgenomen in de toegekende Regiodeal en er is toegewerkt naar een Europees consortium en call;
  • Aandachtspunt is dat de ontwikkeling in 2024 nadrukkelijker acties vraagt om de triple helix werkelijk te verbinden zodat Friesland nauwgezet met het Noordelijk ondernemersveld de stappen kan zetten voor dit speerpunt. Dit zal in nauwe verbinding met de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) worden opgepakt.

Jaarplan ’24/25

In het jaarplan 2024/2025 is meer te lezen over de plannen en actiepunten rondom Maritime Technology en de andere economische speerpunten in het aankomende jaar.

Tourism & Hospitality