Water Technology

In 2030 is Fryslân wereldwijd een leidende regio in water- en deltagerelateerde onderwerpen. Van klimaatadaptatie en nieuwe technologie tot toerisme.

Missie

Wie water zegt, zegt Fryslân. Onze missie is een mondiale kennisspeler te zijn op het gebied van Water Technology. De volledig ingerichte watertechnologieketen is een internationaal voorbeeld waar missiegedreven onderzoek (Wetsus), toegepast onderzoek (Centre of Expertise Water Technology) en ondernemers (Water Alliance) samenwerken. De komende jaren zetten we verder in op de doorontwikkeling van de Watercampus. 

Propositie 

We zetten verder in op het versterken van de cross-sectorale verbanden in onder andere: energie (waterstof en blauwe energie), agrofood (bodem en eiwittransitie), circular materials (plastics en groene chemie). De koppeling bodem en water is een belangrijke ontwikkeling voor Fryslân, waar we willen toewerken naar een bodemcampus in analogie met de Watercampus. Verder zetten we in op de aansluiting met de noordelijke waterstofagenda en de agenda eiwittransitie.

Resultaten 2023 

  • Het IPF en Europapact Fryslân hebben bijgedragen aan de versterking van de Water Technology door meer cross-sectoraal te verbinden met onder andere: energie (waterstof en blauwe energie), agrofood (bodem en eiwittransitie) en circulair materials (plastics en groene chemie). Hiermee is  Fryslân beter aangesloten op de Europese agenda en -fondsen, met als resultaat dat er een aantal Europese en Groeifondsen bij de verschillende partners zijn toegekend;
  • IPF heeft samen met FB Oranjewoud meegewerkt aan de versterking van de onderzoekslijn bodem bij Wetsus en in lijn met de Sûne Grûn Coalitie intensiever verbonden met boerencollectieven. Onder andere de publiekslezingen en bijbehorende media van Wetsus hebben zichtbaarheid gegeven aan deze cruciale ontwikkeling;
  • Onder leiding van Vereniging Circulair Fryslân is samen met IPF, overheden, boerencollectieven en kennisinstellingen een project gestart voor het sluiten van de nutriëntenkringloop met daarbij onder andere de start om het Spoordokgebied in Leeuwarden als internationaal livinglab te ontwikkelen;
  • Er is door de ontwikkeling van Founded in the North en de daarbij gerealiseerde financiering een versterkte samenwerking en programmering aangebracht met de WaterAlliance, Be-Start en Founded in Friesland voor startups en scale-ups in de watersector;
  • Het IPF heeft in samenwerking met de provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden een Friese Kansenkaart voor Waterstof laten opstellen. Onder andere heeft het Centre for Expertise Water Technology (CEW) daarbij een cross-sectorale verbinding tussen watertechnologie en waterstof gerealiseerd en via het Just Transtion Fund (JTF) financiering toegekend gekregen.  

Jaarplan ’24/25

In het jaarplan 2024/2025 is meer te lezen over de plannen en actiepunten rondom Water Technology en de andere economische speerpunten in het aankomende jaar.

High Tech Systems & Materials