Ambitie Missie Speerpunten Vitale regio
2022

Highlights

Afgelopen jaar zetten we binnen de economische samenwerkingsagenda koers richting onze gezamenlijke ambitie: een schoon, gezond en gelukkig Fryslân. Dat gebeurde zowel binnen het pact als in het netwerk van verbonden organisaties. In Fryslân wachten we niet af, maar gaan we zélf en samen aan de slag om het juiste te doen.

2022

Missies

Onze drie missies zijn nauw verbonden met de kenmerken van de regio en het Friese karakter. Ze bieden een horizon waar ondernemers, onderwijs en overheden in Fryslân de economische samenwerking op richten.

1 Geïnspireerd door water
2 Circulaire samenleving
3 Verbonden platteland

Speerpunten

In 2022 werkte IPF onder andere aan de vijf economische speerpunten. Waar we kennis en ondernemerschap verbinden aan het oplossen van de maatschappelijke opgaven. Dit doen we door missiegedreven (cross-sectorale) innovatie. Daarmee versterken we ons brede welvaart, het verdienvermogen en de (inter)nationale positie van de regio. Hieronder kunt u per speerpunt lezen welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in 2022.

AgroFood

In 2022 is er een samenwerking binnen de triple helix tot stand gebracht en er zijn twee focuspunten gekozen: gezonde bodem & duurzame technologieën. De focuspunten vormen de basis voor het verdienvermogen van de Friese AgroFood-sector en dragen bij aan de klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in de Europese Green Deal.

Meer weten

Water Technology

Er is een ontwikkelagenda opgesteld waarin naar voren komt hoe Water Technology meer cross-sectoraal verbonden kan worden met onder andere: energie (waterstof en blauwe energie), agrofood (bodem en eiwittransitie) en circulair materials (plastics en groene chemie).

Meer weten

High Tech Systems & Materials

De meerjarige Hightech Systems Ecosystemen Roadmap is opgesteld, met acties op het gebied van netwerken, leiderschap, intermediaire dienstverlening, talent, kennis, financiering, hardware, (inter)nationaal en randvoorwaarden. Dit heeft geresulteerd in een meerjarige investerings-, kennis- en financieringsagenda voor het Innovatiecluster Drachten.

Meer weten

Circular Materials

Circulaire plastics en biobased bouwen zijn gekozen als Friese focuspunten. Voor circulaire plastics wordt er ingezet op hoogwaardige scheiding en sortering (rendement en kwaliteit) en design/constructie. Voor biobased bouwen is een ketensamenwerking bewerkstelligd van teelt tot verwerking in design en toepassing van isolatiematerialen. Dit moet leiden tot verduurzaming, meer CO2-opslag, nieuwe werkgelegenheid en verdienmodellen voor (land)bouwbedrijven.

Meer weten

Maritime Technology

Er is een ontwikkelagenda opgesteld voor de Friese maritieme sector met drie focuspunten: ‘schone, slimme en functionele schepen en jachten’, ‘duurzame en circulaire maritieme keten’ en ‘veilige en slimme maritieme keten’. Hiermee is er een heldere propositie voor de sector opgesteld die een transitie inzet naar een duurzame maritieme keten.

Meer weten

Vitale regio

Vanuit diverse aanjaag- en uitvoeringsprogramma’s werkten we in 2022 aan een vitale regio en een veerkrachtige economie waar het goed leven, ondernemen en leren is. Een aantal succesverhalen is hieronder weergegeven. Meer highlights bekijken? Ga dan naar onze programma’s.

Een sterk en ondernemend midden- en kleinbedrijf in Fryslân

In 2022 ondersteunde Ynbusiness Friese midden- en kleinbedrijven. Er zijn meer dan duizend gesprekken, doorverwijzingen, assessments en andere initiatieven georganiseerd. De gemiddelde waardering voor de gesprekken was een 9,0.

Ynbusiness

Meer Europa in Fryslân, meer Fryslân in Europa

In 2022 werd de samenwerkingsovereenkomst gesloten die ervoor moet zorgen dat Friese initiatiefnemers hun projecten uit kunnen voeren met steun van Europa. EuropaPact Fryslân zorgt ervoor dat ondernemers, onderwijs, overheden en andere organisaties hun weg naar Europa en Europese kennis beter weten te vinden.

EuropPact Fryslân

Werken aan circulaire uitdagingen

Dertig deelnemers deden mee aan de afgelopen editie van Dorp. Tijdens de masterclasses en workshops werkten de deelnemers aan prototypes voor vijf circulaire uitdagingen, die getest werden tijdens festival Welcome to the Village.

Dorp

3 thema’s

behandeld tijdens het Friese Kansen evenement

IPF is samen met FB Oranjewoud en PlusNauta onderdeel van de Stichting Friesche Compagnie. In 2022 is er een Friese Kansen evenement georganiseerd op 6 en 7 oktober, waarbij drie thema’s zijn opgepakt: Talent voor Morgen (Werk), Kansarm naar Kansrijk en Digitaal geletterd vanuit cliënt/patiënt perspectief. 

Friese Kansen

22,7 miljoen

aan investeringen voor Friese startups

Founded in Friesland zet zich in voor het startup en scale-up ecosysteem. 2022 was een succesvol jaar. Door startups en scale-ups werden drieduizend nieuwe banen gecreëerd, 22,7 miljoen aan investeringen binnengehaald en werd volop bijgedragen aan de 17 Sustainable Development Goals.

Founded in Friesland

Nieuw (online) platform voor werkgevers

Afgelopen jaar werd er onder de naam WRK.frl/ hard gewerkt aan een (online) platform waarop Friese werkgevers beter zichtbaar worden en waardoor er onderlinge verbondenheid ontstaat, om zo talent aan te trekken en te behouden.

WRK.frl/

7 opgaven

binnen Gastvrij Fryslân

Het programma Gastvrij Fryslân is gericht op het versterken van de Friese gastvrijheidssector. Aan de zeven ontwikkelopgaven werd onder andere binnen de Toerisme Alliantie Fryslân en het programma Vitale Logies gewerkt.

Gastvrij Fryslân

Succesvolle bijeenkomsten met De Uitkijkers

Met De Uitkijkers, platform voor toekomstperspectieven, werd er het afgelopen jaar weer de dialoog aangegaan op complexe vraagstukken. Een voorbeeld daarvan waren de succesvolle bijeenkomsten over circulair bouwen.

De Uitkijkers
Vooruitblik