Maritime Technology

Fryslân heeft de ambitie om toe te werken naar een volledig duurzame maritieme keten. Daarnaast heeft Fryslân de ambitie in het verduurzamen van de pleziervaart gericht op de elektrificatie in het Friese merengebied.

Missie

Er is gekozen voor emissieloosheid en circulariteit als onderscheidende specialisatie. De Friese maritieme keten willen we zo goed mogelijk koppelen aan de noordelijke maritieme keten via de Maritime Board Northern Netherlands. Om zo innovatie, structuurversterking en financiering mogelijk te maken via landelijke en Europese kennis- en innovatiefondsen. 

Propositie

Fryslân wil zich onderscheiden langs drie lijnen:

  1. Green shipping: schone, slimme en functionele schepen en jachten (emissieloze levenscyclus): door slim ontwerp, geïnspireerd door de natuur (vorm, sterkte en materialisatie), door gebruik te maken van natuurlijke duurzame bronnen in het energiespectrum (thermisch, licht, wind en water) en door in te zetten op het toepassen van lichte constructies en materialen;
  2. Circular shipping: duurzame en circulaire maritieme keten door modulair en circulair te ontwerpen en te bouwen (staal en composieten), zodat ook duurzamere en levensverlengde aanpassingen gedaan kunnen worden tijdens de levenscyclus van schepen en jachten en hergebruik mogelijk is aan het einde van de levenscyclus van schepen en jachten; 
  3. Smart shipping: veilige en slimme maritieme keten, door in te zetten op technologie en digitalisering als drager van ontwerp, bouw en levensduurverlengende oplossingen. Daarnaast kan het een oplossing zijn voor de schaarste op de arbeidsmarkt en biedt het kansen vanuit het oogpunt van veiligheid (cybersecurity) en continuïteit (onbemand varen). 

Er is een agenda ontwikkeld samen met ondernemers, onderwijs en overheden in de ontwikkeling van het speerpunt Maritime Technology. Daarnaast zetten we erop in om vanuit kennis een onderwijs- en onderzoeksagenda op te stellen langs twee sporen:

  1. Research, Development & Innovation (RD&I) agenda: waarin onderwijs- en onderzoeksinstellingen samen met de sector werken aan een kennisontwikkeling die bijdraagt aan de transitie;   
  2. Aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt: zodat toekomstige generaties goed opgeleid zijn voor nieuwe (digitale) technologieën en materialen en de beoogde transitie in de sector daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. 

Signaleren, stimuleren & verbinden  

  • IPF heeft samen met ondernemers, onderwijs en overheden het speerpunt Maritime Technology uitgewerkt in een ontwikkelagenda. IPF heeft hiervoor een projectmanager aangesteld die dit heeft begeleid. 
  • Er zijn verkennende gesprekken geweest voor samenwerking op noordelijke schaal door Fryslan te laten aansluiten bij de Maritime Board Northern Netherlands.

Jaarplan 2023

In het jaarplan 2023 is meer te lezen over de plannen en actiepunten rondom Maritime Technology en de andere economische speerpunten in het aankomende jaar.

AgroFood