Water Technology

In 2030 is Fryslân wereldwijd een leidende regio in water- en deltagerelateerde onderwerpen. Van klimaatadaptatie, nieuwe watertechnologie en watertoerisme tot realisatie van ecologische doelen. 

Missie

Wie water zegt, zegt Fryslân. Onze missie is een mondiale kennisspeler te worden op gebied van Water Technology. De volledig ingerichte watertechnologieketen wordt een internationaal voorbeeld waar missiegedreven onderzoek (Wetsus), toegepast onderzoek (Centre of Expertise WaterTechnology) en ondernemers (WaterAlliance) samenwerken. De komende jaren zetten we verder in op de doorontwikkeling van de Watercampus. 

Propositie 

We zetten verder in op het versterken van de cross-sectorale verbanden in onder andere: energie (waterstof en blauwe energie), agrofood (bodem en eiwittransitie), circular materials (plastics en groene chemie). De koppeling bodem en water is een belangrijke ontwikkeling voor Fryslân, net als de aansluiting met waterstof en eiwittransitie. 

Signaleren, stimuleren & verbinden 

  • Samen met de Watercampus is een agenda ontwikkeld om Water Technology meer cross-sectoraal te verbinden met onder andere: energie (waterstof en blauwe energie), agrofood (bodem en eiwittransitie) en circulair materials (plastics en groene chemie). Hiervoor zijn meerdere ontwikkelagenda’s opgeleverd, waarmee Fryslân beter is aangesloten op de Europese agenda en -fondsen, met als resultaat dat er een aantal Europese fondsen zijn toegekend. 
  • IPF heeft samen met FB Oranjewoud de onderwijs- en onderzoeksinstellingen samengebracht en verbonden om te verkennen of er een Bodemcampus ontwikkeld kan worden waar missiegedreven onderzoek wordt gekoppeld aan toegepast onderzoek.
  • Samen met de Watercampus en Vereniging Circulair Fryslân is er een project gestart voor het sluiten van de nutriëntenkringloop. 
  • Er is een versterkte samenwerking en programmering aangebracht met de WaterAlliance en Founded in Friesland voor startups en scale-ups in de watersector.
  • Er is samen met de gemeente Leeuwarden en de Watercampus een verkenning gestart voor de aansluiting met de noordelijke waterstofagenda.

Jaarplan 2023

In het jaarplan 2023 is meer te lezen over de plannen en actiepunten rondom Water Technology en de andere economische speerpunten in het aankomende jaar.

High Tech Systems & Materials